Projekt v rámci IP 2014: příprava akreditací …

Příprava akreditací nových navazujících magisterských studijních programů na katedře informatiky připravujících učitele informatiky pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy

Přihláška projektového záměru v rámci IP 2014 – části Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti s výše uvedeným názvem a na základě tohoto vyhlášení byla podána 15. dubna 2014 a rozhodnutím rektora z 29. dubna 2014 schválena k realizaci, a to v prioritní oblasti 1.1 Vytváření nových bakalářských nebo magisterských mezifakultních studijních oborů, zejména z oblasti přírodních a technických věd, pro kterou jsou povinnými výstupy:

  • schválení studijního oboru vědeckými radami participujících fakult (nevyžadováno, protože jej nahrazuje již uzavřená mezifakultní smlouva)
  • studijní plán s popisem výstupů z učení na úrovni předmětů v ČJ
  • studijní plán s popisem výstupů z učení na úrovni předmětů v AJ

Stručný popis projektového záměru a splnění nutných podmínek pro podporu

Hlavním cílem projektového záměru je připravit úspěšnou žádost o akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu N1801 Informatika se studijním oborem Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a úspěšnou žádost o akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu N1801 Informatika se studijním oborem Učitelství informatiky pro střední školy (v obou případech v prezenční formě se standardní dobou studia 2 roky). Tento cíl je zcela v souladu s Dlouhodobým záměrem Přírodovědecké fakulty UJEP na léta 2011 až 2015 a jeho aktualizací na rok 2014, v níž je explicitně uveden. Stejně tak je v souladu s Dlouhodobým záměrem UJEP na léta 2011 až 2015, zejména pokud jde o zajištění nezbytné prostupnosti mezi stupni studia, v tomto případě z bakalářského studijního programu B1801 Informatika se studijním oborem Informatika (dvouoborové) do navazujících magisterských studijních programů připravujících učitele informatiky, u kterých je magisterské vzdělání podmínkou k výkonu profese podle zákona o pedagogických pracovnících. Akreditace těchto na UJEP dosud chybějících studijních programů je tak nezbytná pro posílení konkurenceschopnosti UJEP, neboť na velkých univerzitách v okolí (v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové) jsou obdobné programy akreditovány. Katedra informatiky PřF UJEP přitom učinila v posledních letech pro tyto akreditace zásadní pokrok ve zlepšení kvalifikační struktury svých akademických pracovníků.

Specifikace a zdůvodnění nákladů

Odměny budou vyplaceny členům řešitelského týmu za úkony spojené s řešením projektu, OON jsou určeny externím konzultantům v oblasti didaktiky informatiky z pracovišť realizujících společný doktorský studijní program v této oblasti (ZČU, JČU, OU, UHK). Cestovní náklady jsou vyčleněny právě k pracovním cestám členů řešitelského týmu na tři z těchto pracovišť a k pracovní cestě doc. Jiřího Vaníčka z KI PF JČU, který na našem pracovišti pro naše pracovníky a učitele informatiky ze základních a středních škol z regionu povede přednášku a workshop. Setkání s učiteli napomůže k nezbytnému sdílení zkušeností z praxe, které mohou být reflektovány při přípravě příslušných studijních plánů. Důležitou součástí akreditačních žádostí jsou údaje o informačním a přístrojovém zabezpečení, které máme v úmyslu vylepšit zakoupením multimediálního All In One PC a interaktivního dataprojektoru jakožto didaktických pomůcek využitelných v pedagogické praxi nejen našich pracovníků při realizaci studijních programů, ale především očekávaných absolventů, kteří s jejich pomocí budou moci rozvinout své učitelské dovednosti v rámci didakticky orientovaných předmětů. Ostatní plánované náklady jsou spíše provozního charakteru.

Harmonogram řešení

Uvedené žádosti budou včetně povinných výstupů projektu (studijní plán s popisem výstupů z učení na úrovni předmětů v ČJ a AJ) odevzdány do konce srpna 2014 proděkance pro studium tak, aby mohly být projednány na zářijovém kolegiu děkana, poté v Akademickém senátu PřF UJEP, dále schváleny na říjnovém jednání Vědecké rady PřF UJEP (povinný výstup projektu) a předloženy Akreditační komisi (povinný výstup projektu), která by je mohla projednat již na svém zasedání koncem listopadu. Většina pracovních cest bude realizována do konce srpna, plánovaný hardware bude pořízen bez zbytečného odkladu a přednáška a workshop doc. Jiřího Vaníčka z KI PF JČU jsou plánovány na 11. června 2014.

Celkové finanční náklady navrhované na řešení projektu:

150 000,-

Osobní náklady:
mzdy a odměny včetně odvodů: 42 500,-
OON: 2 500,-
Cestovní náklady: 11 000,-
Materiální náklady:
spotřební materiál a drobný hmotný majetek: 2 000,-
literatura: 2 000,-
multimediální All In One PC: 32 000,-
interaktivní dataprojektor: 31 000,-
Doplňkové (režijní) náklady: 27 000,-

Číslo střediska: 53224 08 0003 01