Inovace odborných praxí – propojení nabídky a poptávky prostřednictvím webového portálu

Návrh projektu v IP 2018, okruh A1 Kvalitní vzdělávací činnost, části A1.1 a A1.2


Základní funkčnost webové aplikace Praxis

 • správa více administrátorských účtů
 • účty studentů autorizované přes eduID
 • účty firem s možností správy a editace pověřenou osobou
 • propojení nabídky a poptávky s možností anonymní komunikace mezi studentem a firmou
 • generování šablony smlouvy o zajištění odborné praxe
 • výpisy aktuálních praxí
 • výpisy historických praxí podle firem

Pilotní verze je dostupná na adrese http://praxis.ujep.cz/wp/

Analýza uplatnitelnosti absolventů na trhu práce z pohledu absolvovaných praxí

Studenti oboru Informační systémy nemají v současnosti příliš problémů s uplatněním v praxi, neboť nízká úroveň nezaměstnanosti a silná poptávka po IT odbornících zajišťuje setrvalý převis poptávky nad nabídkou.

I za této situace však má smysl zkoumat uplatnitelnost absolventů z mnoha dílčích hledisek. Určitou nevýhodou průzkumů založených na datech absolventů je určité zpoždění mezi datem průzkumu a datem jeho využití pro směrování studentů. Z tohoto důvodu chceme pro účely uplatitelnosti využívat i data ze systému pro propojení nabídky a poptávky praxí prostřednictvím webového portálu.

Tento portál však vznikal až ve druhé polovině roku 2018, zatímco standardní období pro odborné praxe ve studijním oboru Informační systémy je zkouškové období letního semestru a letní prázdniny. Z tohoto důvodu jsme tuto analýzu založili na datech získaných ze smluv o zajištění odborné praxe a potvrzení o vykonávané odborné praxi (z let 2017-18, celkový počet praxí = 28).

Jednou z klíčových otázek je typ organizací poskytujících odbornou praxi pro naše studenty. Zvolili jsme systém členící organizace na IT firmy (tj. firmy poskytující primárně IT služby), ne-IT firmy a organizace (studenti pracují v IT podpoře daných společností) a školy (studenti pomáhají se správou IT infrastruktury). Školy tak v zásadě patří do skupiny ne-IT firem, mají však určitá specifika (daná i tím, že učitelé informatiky nejsou v regionu Ústeckého kraje vzděláváni ve specializovanějším učitelském studiu).

typ organizace počet studentů na praxi podíl
IT firma 7 25 %
ne-IT firma 16 57 %
škola 5 18 %

Jak lze vidět, praxi podporují především neinformatické firmy, neboť v regionu existuje jen omezený počet informatických firem (i když existují signály, že se tato situace může změnit).

Další zajímavou otázkou je podíl praxí mimo region Ústeckého kraje. V tomto případě se jako hlavní atraktor projevila (nikoliv překvapivě) Praha.

místo praxe počet studentů podíl
Ústecký kraj 22 79 %
Praha 6 21 %

V Praze tudíž praxi absolvovalo téměř 25 % studentů, a to především v IT firmách (5 ze 6 studentů v IT firmách). Navíc některé praxe uskutečněné v Ústeckém kraji byly organizovány firmami s hlavním působištěm v Praze, které však mají v Ústeckém kraji pobočku.

Dalším zajímavým zdrojem informací jsou činnosti prováděné studenty v rámci praxe. Kromě prací, které jsou pomocné a příliš tak nerozšiřují studentovy znalosti a dovednosti, se studenti seznámili i s činnostmi, se kterými se nemohou seznámit během studia:

 • využívání proprietárních softwarových nástrojů pro správu sítě
 • programování v API pro řízení dronů
 • využití softwarových nástrojů pro správu projektů
 • využití testovacího hardwaru
 • tvorba projektové dokumentace