Fotogalerii z proběhlé akce naleznete zde.

Katedra informatiky pořádá na závěr výběrového kurzu Open Data (KI/ODT) 24hodinový hackathon – Hackithon 2019.

Místo konání: Univerzita J. E. Purkyně, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Datum a čas konání: 3. května 2019 od 17.00 – 4. května 2019 do 17.00

Harmonogram

 • 1. den 16.30–16.55: prezence účastníků
 • 1. den 17.00–17.20: prezentace zadání
 • 1. den 17.30: sestavování týmů a začátek „hákování“
 • 2. den 17.00: konec „hákování“, začátek prezentací jednotlivých řešení
 • 2. den 18.00 vyhlášení výsledků, předání cen

Předpokládané znalosti:

 • základní schopnosti programování (není určen konkrétní programovací jazyk ani platforma)
 • základy vizualizace dat
 • základy relačních databází

 

Zadané úlohy k řešení

~ Responzivní webová aplikace nad daty z hlasování zastupitelů města ~

 • podrobný popis zadání naleznete zde (zadavatel Statutární město Děčín, IČ 00261238)

~ Analýza a vizualizace fyziologického signálu ~

 • podrobný popis zadání naleznete zde (zadavatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601)

~ VÝHERCI SI ODNESOU CENU POSKYTNUTOU SPONZOREM ~
Hlavní cena pro vítěze (může být tým, ale i samostatně soutěžící jednotlivec) bude v hodnotě 10 tis. Kč. Odborná porota určí pořadí soutěžích na základě průběhu „hákování“ (aktivní a tvůrčí přístup) a prezentace řešení, přičemž zohlední funkčnost výstupu, využití poskytnutých dat, originalitu, inovativnost, efektivitu a udržitelnost řešení.

Zázemí účastníků
Pro účastníky bude v průběhu celé akce zajištěn občerstvení. Připravena bude „rest room“, kde se budou účastníci hackathonu moci odreagovat od pracování nad zadáním. Dále v případě velké únavy při programovacím maratonu bude připravena i místnost, kde si budete moci odpočinout (zde prosíme o vlastní karimatky apod.).

Účastníkům soutěže se doporučuje, aby se dostavili s vlastním IT vybavením připraveným pro návrh a vývoj zvoleného řešení a používali open-source nástroje. Během celé programu bude k dispozici technická podpora a odborní mentoři, kteří účastníkům soutěže rádi poradí a pomohou.

Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby starší 15 let (vřele vítáni jsou jak studenti středních a vysokých škol, tak starší amatéři i profesionálové), které se předběžně zaregistrují prostřednictvím formuláře níže. Zaregistrovat se můžete buď jako jednotlivec, nebo jako tým. Týmy by měly mít minimálně 3 členy, nejvíce pak 5 členů. Jednotlivec může v případě zájmu vytvářet řešení sám nebo bude v den akce vytvořen tým z jednotlivců, kteří se přihlásili.

Veškeré výstupy/výsledky soutěže spadající pod zákon č. 121/2000 Sb. (dále autorský zákon) se bezúplatně stanou vlastnictvím příslušného zadavatele, který se zavazuje je zveřejnit pod open-source licencí MIT nebo GPL. Účastník jako autor díla (výstupu/výsledku) bude i nadále oprávněn vykonávat práva k dílu všemi způsoby spolu se zadavatelem. Registrací účastník prohlašuje, že souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto odstavci a současně že je autorem díla (tj. výstupu/výsledku soutěže) nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění díla, že používaná data byla získána a použita v souladu s platnými právními předpisy ČR a že dílo svým fungováním neporušuje platné právní předpisy ČR, nezasahuje do práv třetích osob a je v souladu s dobrými mravy.


Registrační formulář pro tým


Registrační formulář pro jednotlivce


Přípravné workshopy
Před hackathonem probíhají přípravné workshopy v rámci kurzu Open Data (KI/ODT). Záznamy z jednotlivých workshopů naleznete níže (stránka bude postupně aktualizována):

 1. workshop Ing. Tomáše Kejzlara (4. 4. 2019), vedoucí oddělení IT Magistrátu města Děčín
 2. workshop Mgr. Martina Dolejše (11. 4. 2019), odborný asistent na katedře geografie PřF UJEP
 3. workshop Michala Kubáně (18. 4. 2019), národní koordinátor otevřených dat MVČR
 4. workshop Mgr. Martina Dolejše (25. 4. 2019), odborný asistent na katedře geografie PřF UJEP
 5. workshop Mgr. Jiřího Fišera, Ph.D. (28. 4. 2019), odborný asistent na katedře informatiky PřF UJEP
 6. workshop Jana Cibulky (2. 5. 2019),  datový žurnalista působící mimo jiné také v Českém rozhlasu – NEPROBĚHLO

 

Všeobecné podmínky
Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky soutěže, a to i v době jejího průběhu, a změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či ji předčasně ukončit, případně zcela zrušit. Účastníci nemají v takovém případě nárok na jakoukoli náhradu nákladů vzniklých v souvislosti se soutěží. Účastníkům nevzniká žádný právní nárok na účast v soutěži ani na výhru ze soutěže. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, který podle jeho názoru nesplňuje podmínky pro účast v soutěži (typicky například tím, že se snaží obejít pravidla soutěže). Výhry v této akci nejsou předmětem kupní smlouvy, a proto se na ně nevztahují ustanovení o právech z vadného plnění dle Občanského zákoníku. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí.